BALLINA KONTAKTET WEBMAIL
   
SHQIP   SRPSKI   ENGLISHREPUBLIKA E KOSOVËS
AGJENCIA E KOSOVËS PËR FORENZIKË
MISIONI
ZYRA E KRYESHEFIT EKZEKUTIV
DEPARTAMENTET
ORGANOGRAMI
LEGJISLACIONI DHE MARRËVESHJET
DOKUMENTET STRATEGJIKE
VENDE PUNE
SHPALLJE
GALERIA
HISTORIKU
ARKIVI I LAJMEVE
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
POLICIA E KOSOVËS  >>
AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE  >>
INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS  >>
RRJETI EVROPIAN I INSTITUTEVE SHKENCORE FORENZIKE  >>
 
14.04.2023
AGJENCIA E KOSOVËS PËR FORENZIKË MERR OPINIONIN NGA PALËT/KLIENTËT PËR VITIN 2022

Analiza e përgjigjeve të të anketuarve tregon se palët janë shprehur të kënaqur me shërbimet e ofruara (pranuara) nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë. Kjo është edhe një dëshmi më shumë se Agjencia e Kosovës për Forenzikë edhe gjatë vitit 2022 ka vazhduar  të ofroj shërbime cilësore forenzike me standardet më të larta ndërkombëtare.

AKF falënderon të gjithë të anketuratit për bashkëpunim dhe korrektësi,  njëherit zotohet se të gjitha sugjerimet, vërejtjet dhe rekomandimet do të merren parasysh dhe do të plotësohen gjatë vitit vijues.

Në vazhdim paraqesim të dhënat statistikore në formë të garafikoneve mbi sondazhin në fjalë.

Publikuar nga AKF
  
KËRKO

Standartizuar sipas standartit SK EN ISO/IEC 17025
SHËRBIMET
UDHËZUES, FORMULAR TEKNIK
PUBLIKIME TË REJA
QASJA NË DOKUMENTE ZYRTARE
RAPORTI VJETOR
 KUTIA ELEKTRONIKE E ANKESAVE>>
Ankesë ndaj
Kontakti juaj (e-maili)
Përshkruani ankesën