BALLINA KONTAKTET WEBMAIL
   
SHQIP   SRPSKI   ENGLISHREPUBLIKA E KOSOVËS
AGJENCIA E KOSOVËS PËR FORENZIKË
MISIONI
ZYRA E KRYESHEFIT EKZEKUTIV
DEPARTAMENTET
ORGANOGRAMI
LEGJISLACIONI DHE MARRËVESHJET
DOKUMENTET STRATEGJIKE
VENDE PUNE
SHPALLJE
GALERIA
HISTORIKU
ARKIVI I LAJMEVE
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
POLICIA E KOSOVËS  >>
AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE  >>
INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS  >>
RRJETI EVROPIAN I INSTITUTEVE SHKENCORE FORENZIKE  >>
 
14.03.2022
EKSPERTËT E DOKUMENTAVE DHE DORËSHKRIMEVE ARRINË REZULTATE TË LARTA NË TESTE NDERKOMBËTARE TË AFTËSIVE PROFESIONALE

Specialistet e larta nga Divizioni i Dokumnetev dhe Dorshkrimeve, Nadire Ibrahimi dhe Leonora Shillova, iu nënshtruan testit të aftësive profesionale  “Handwriting Examination 2021-5241”, nga kompania Amerikane Collaborative Testing Services (CTS) Inc.

Në këtë test, specialistët janë sfiduar me dëshmi komplekse nga fusha e dorshkrimeve dhe nënshkrimeve. Ekspertimi eshte kryer  me metoda shkencore të validuara dhe akredituara sipas ISO 17025 që zbatohen në Agjencinë e Kosovës për Forenzikë për kete fushë forenzike.

Pas kthimit të rezultateve nga kompania CTS, rezulton se testi i pëfunduar në Divizionin e Dokumenteve dhe Dorshkrimeve është përfunduar me rezultat pozitiv absolut.

Vlen të theksohet se, qëllimi themelor i testimit të aftësive profesionale  është të vlerësojë performancën e ekspertëve dhe laboratorëve për kryerjen e ekspertimeve forenzike.

  Foto gjatë punës.

Publikuar nga AKF
  
KËRKO

Standartizuar sipas standartit SK EN ISO/IEC 17025
SHËRBIMET
UDHËZUES, FORMULAR TEKNIK
PUBLIKIME TË REJA
QASJA NË DOKUMENTE ZYRTARE
RAPORTI VJETOR
 KUTIA ELEKTRONIKE E ANKESAVE>>
Ankesë ndaj
Kontakti juaj (e-maili)
Përshkruani ankesën