BALLINA KONTAKTET WEBMAIL
   
SHQIP   SRPSKI   ENGLISHREPUBLIKA E KOSOVËS
AGJENCIA E KOSOVËS PËR FORENZIKË
MISIONI
ZYRA E KRYESHEFIT EKZEKUTIV
DEPARTAMENTET
ORGANOGRAMI
LEGJISLACIONI DHE MARRËVESHJET
DOKUMENTET STRATEGJIKE
VENDE PUNE
SHPALLJE
GALERIA
HISTORIKU
ARKIVI I LAJMEVE
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
POLICIA E KOSOVËS  >>
AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE  >>
INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS  >>
RRJETI EVROPIAN I INSTITUTEVE SHKENCORE FORENZIKE  >>
 
24.11.2021
AGJENCIA E KOSOVËS PËR FORENZIKË FILLON HARTIMIN E DOKUMENTIT STRATEGJIK “STRATEGJIA ZHVILLIMORE AKF 2022-2026”

Në ambientet e Agjencisë së Kosovës për Forenzikë nën udhëheqjen e Kryeshefit Ekzekutiv Dr. Blerim Olluri, filloj hartimi i dokumentit strategjik “Strategjia Zhvillimore AKF 2022-2026”. Kjo strategji filloj të draftohet në bashkëpunim me donatorët INL, ICITAP, Komisionin Evropian, OSCE, TIKA dhe UNDP, e përkrahur edhe nga MPB. Strategjia do të përmbajë objektivat e përgjithshëm të zhvillimit që do të realizohen gjatë viteve 2022-2026. Ky dokument do të përmbajë gjithashtu edhe objektivat specifik në kuadër të objektivave të përgjithshëm dhe një plan veprimi me aktivitete të caktuara, të cilat duhet të arrihen për realizimin e suksesshëm të kësaj strategjie.

“Strategjia Zhvillimore AKF 2022-2026” është dokument strategjik i cili hartohet pas dokumentit strategjik paraprak “Strategjia Zhvillimore AKF 2016-2020” objektivat e secilës janë realizuar rreth 80%.

 

Publikuar nga AKF
  
KËRKO

Standartizuar sipas standartit SK EN ISO/IEC 17025
SHËRBIMET
UDHËZUES, FORMULAR TEKNIK
PUBLIKIME TË REJA
QASJA NË DOKUMENTE ZYRTARE
RAPORTI VJETOR
 KUTIA ELEKTRONIKE E ANKESAVE>>
Ankesë ndaj
Kontakti juaj (e-maili)
Përshkruani ankesën