BALLINA KONTAKTET WEBMAIL
   
SHQIP   SRPSKI   ENGLISHREPUBLIKA E KOSOVËS
AGJENCIA E KOSOVËS PËR FORENZIKË
MISIONI
ZYRA E KRYESHEFIT EKZEKUTIV
DEPARTAMENTET
ORGANOGRAMI
LEGJISLACIONI DHE MARRËVESHJET
DOKUMENTET STRATEGJIKE
VENDE PUNE
SHPALLJE
GALERIA
HISTORIKU
ARKIVI I LAJMEVE
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
POLICIA E KOSOVËS  >>
AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE  >>
INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS  >>
RRJETI EVROPIAN I INSTITUTEVE SHKENCORE FORENZIKE  >>
 
20.09.2021
Ekspertët e Daktiloskopisë arrinë rezultate të larta në teste nderkombëtare të aftësive profesionale

Më datë 13.07.2021, Specialistët e lartë nga Divzioni i Daktiloskopisë dhe Traseologjisë, Avni Dragobuzhda dhe Flurim Sahitaj, iu nënshtruan testit të aftësive profesionale  “21-5190 Latent Print Processing - Varied Surfaces”, nga kompania Amerikane Collaborative Testing Services (CTS) Inc.

Në këtë test, specialistët janë sfiduar me dëshmi (sipërfaqe) komplekse për kërkimin dhe nxitjën e gjurmëve të vijave papilare me metoda shkencore të validuara dhe akredituara sipas ISO 17025. Ashtu që, specilaistët duke bërë analizën e dëshmive dhe përzgjdhjën adekuate të teknikave dhe metodave, në harmoni me “dëshmitë” e siguruara nga kompania Collaborative Testing Services (CTS) Inc, kanë arritur që të “zbulojnë” gjurmët e vijave papilare në këto dëshmi, duke e dokumentuar në tërsi ekspertimin, nga aplikimi i metodës, e deri te kualiteti i gjurmeve. Pas kthimit të rezultateve nga kompania, rezulton se testi i pëfunduar në Divizonin e Daktilospisë dhe Traseologjisë është përfunduar me rezultat pozitiv, në të gjitha konkluzionet e dëshmive.

Vlen të theksohet se, qëllimi themelor i testimit të aftësive profesioanle,  është të vlerësojë performancën e laboratorëve për kryerjen e ekspertimeve. Pa mundësi të tilla, ka rreziqe që të dhënat e një laboratori të kenë gabime, paragjykime ose dallime të rëndësishme në krahasim me laboratorët e ngjashëm.

 

Publikuar nga AKF
  
KËRKO

Standartizuar sipas standartit SK EN ISO/IEC 17025
SHËRBIMET
UDHËZUES, FORMULAR TEKNIK
PUBLIKIME TË REJA
QASJA NË DOKUMENTE ZYRTARE
RAPORTI VJETOR
 KUTIA ELEKTRONIKE E ANKESAVE>>
Ankesë ndaj
Kontakti juaj (e-maili)
Përshkruani ankesën